Calculo cada pasu

pensando nel futuru

                                  turu

                                      turu

                                           turu

                                                 turu

                                                     turu

                                                        turu

                                                            turu-rú